aaa Gmina Garbów | Powiat Lubelski - Internetowy Informator Turystyczny

Gmina Garbów

Dwór w Garbowie
Dwór w GarbowiePrzynajmniej od końca XIV wieku Garbów i związane z nim okoliczne majątki należały do zamożnego i znaczącego rodu Szczekockich herbu Odrowąż. Dopiero z początkiem XVII wieku maleje znaczenie tej rodziny w Garbowie, jako dziedzice części dóbr pojawiają się przedstawiciele innych rodów – w 1603 r. – Piotr Czarny, chorąży lubelski, a w 1623 r. poza Marcinem i Mikołajem Szczekockim, ze swych części dziedzicznych w tej wsi oddawał tzw. pobór trojaki Stanisław Szczucki. Jest to ostatnia znana wzmianka o Szczekockich w związku z Garbowem.
W XVII wieku Garbów, Markuszów i Kurów przejęła rodzina Iżyckich. W latach 1676 i 1683 Garbów był w rękach Szymona Kawieckiego chorążego nowogródzkiego i po części rodziny Kłokowskich….[więcej]

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie

Parafia powstała prawdopodobnie już w pierwszej połowie XII wieku pod wezwaniem św. Wojciecha. Należała do grona sześciu pierwszych na terenie południowo-wschodniej Polski. Dużo wskazuje na to, że garbowską parafię erygowali benedyktyni z klasztoru Świętego Krzyża. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1326 r. Wynika z niej, że wówczas funkcjonowała już w pełni zorganizowana. Granice parafii ustabilizowały się dopiero w drugiej połowie XV wieku, obszar parafii obejmował wówczas około 200 km². Stan ten utrzymywał się do początku wieku XX. Garbów dwukrotnie był siedzibą biskupią: od 1739 r. biskupa tytularnego bakońskiego Stanisława Rajmunda Jezierskiego, a od 1804 r. późniejszego biskupa sufragana Mateusza Maurycego Wojakowskiego – wówczas kościół garbowski po części pełnił funkcje przynależne katedrze. Kościół w Garbowie powstał wraz z parafią przed połową XII wieku. O jego wyglądzie wiadomo niewiele. Pierwszy przekaz o świątyni znajdujemy u Jana Długosza. Pisze on, że kościół pw. św. Wojciecha był drewniany…[więcej]

Garbowska Szopka. Dla kościoła w Garbowie monumentalną szopkę wykonał Pan Aleksander Fijałkowski z zawodu mechanik, a z zamiłowania malarz i rzeźbiarz z Przybysławic…[więcej]

Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór
Kozi Bór
OChK “Kozi Bór” utworzono w 1990 r. Zajmuje powierzchnię 12681 ha. Swoim zasięgiem obejmuje fragment Wysoczyzny Lubartowskiej, sąsiadując z Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym.
Krajobraz ma charakter równinny. Ponad 44% stanowią lasy, głównie bory mieszane (Querco roboris-Pinetum) i świeże (Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum) oraz bory bagienne, świetliste dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum), zbiorowiska grądowe (Tilio –Carpinetum), olsy i łęgi porastające równinę morenową w dorzeczu rzek Mininy i Kurówki. 54,4% Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” stanowią użytki rolne a 0,7% stanowią wody. Z roślin rzadkich stwierdzono występowanie: podkolanu białego, podkolanu zielonego, wawrzynka wilczełyko, mieczyka dachówkowatego i orlika pospolitego.…[więcej]

Stary cmentarz w Garbowie
Najstarszy, pierwszy znany nam, niesamodzielny cmentarz znajdował się miejscu, gdzie obecnie stoją mury dawnego kościoła. Dawniej powszechny był zwyczaj grzebania zmarłych wokół kościoła. W podziemiach starego kościoła spoczywają prochy proboszczów parafii Garbów oraz np. prochy rodziny hrabiego Jezierskiego.
Następny znany nam cmentarz na ziemi garbowskiej, jak czytamy w kronice, znajdował się:
[…]„Wpół kilometra drogi na wschód, otoczony rowem i wysokim wałem”[…]. Jak wynika z dalszego zapisu, na tym cmentarzu stały trzy stare, wielkie lipy. Miejscowe podanie głosi, że na jednej z nich objawił się Św. Leonard. Wg tego przekazu, na tym cmentarzu stała dawniej kaplica Św. Leonarda, ale w XVIII w. uległa zniszczeniu
…[więcej]

Dwór w Gutanowie
Gutanów jako wieś szlachecka wchodził w XIV wieku w skład klucza ochotnickiego, należącego do Dzierżka i Ostasza z Bejsc i Mełgwi. Po raz pierwszy jest wzmiankowany w dokumentach z 1380 roku, kiedy to w dziale rodzinnym przypadł wraz z Bochotnicą i innymi wsiami Jakubowi, synowi Eustachego. Ok. 1415-1425 nastąpił dział między braćmi Maciejowskimi, Stanisławem – kanclerzem płockim, Janem i Andrzejem w trakcie którego Gutanów i Góry przypadły ich synowcowi – Febroniuszowi…[więcej]Dodaj komentarz

Zaloguj się żeby skomentować. Bezpłatna rejestracja w portalu.